• Snel geleverd Snel geleverd en geïnstalleerd
 • automatische levering Automatische levering toners of cartridges
 • Wij denken met je mee Wij denken met je mee
 • eerlijke prijzen Eerlijke prijzen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 123zakelijk B.V.

1. ALGEMEEN

Contractant:                (een) rechtsperso(o)n(en), die Apparatuur van 123zakelijk B.V. huurt of koopt, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de medeschuldenaar(s) daaronder begrepen, alsmede zijn hun) rechtsopvolger(s).

Overeenkomst:            Alle overeenkomstentussen 123zakelijk B.V. en Contractant, waaronder doch niet uitsluitend service- huur -, koop- en MPS-overeenkomsten alsmede door beide partijen ondertekende offertes.

Apparatuur:                 Printapparatuur en toebehoren die door 123zakelijk B.V. wordt verhuurd of verkocht aan Contractant.

123zakelijk B.V.:         Gebruiker van deze algemene voorwaarden is 123zakelijk B.V.  123zakelijk B.V.  is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80414710. 123zakelijk B.V.  is statutair gevestigd te Nederhorst den Berg.

Managed Print Services (MPS-Overeenkomst):          De overeenkomst tussen 123zakelijk B.V.  en Contractant die specifiek betrekking heeft op de dienstverlening op het vlak van managed print services.

2. TOEPASSING VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 123zakelijk B.V. en Contractant. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de Contractant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen van 123zakelijk B.V. zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst tussen 123zakelijk B.V. en Contractant komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door 123zakelijk B.V. en Contractant van een schriftelijke Overeenkomst.

4. INGANGSDATUM HUUR

123zakelijk B.V. heeft aan Contractant verhuurd de Apparatuur zoals vermeld in de Overeenkomst. De huur en dientengevolge de verplichting tot het voldoen van de huurpenningen gaat in op de op deze Overeenkomst opgenomen ingangsdatum. Indien geen ingangsdatum is overeengekomen gaat de huur, en dientengevolge de verplichting tot het voldoen van de huurpenningen in op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de Apparatuur is geïnstalleerd. Indien in deze Overeenkomst meerdere apparaten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan dat deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van toepassing zijn op ieder van die apparaten.

5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De Apparatuur wordt door 123zakelijk B.V. verhuurd voor de in de Overeenkomst bepaalde minimumduur. Na afloop van de overeengekomen duur wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij de ene partij uiterlijk 3 maanden voor het aflopen van de initiële of de verlengde Overeenkomst aan de andere partij schriftelijk, waaronder tevens verstaan per e-mail, meedeelt dat hij de Overeenkomst niet wenst te verlengen.

6. ALGEMEEN EIGENDOMSRECHT

De Apparatuur blijft te allen tijde het eigendom van 123zakelijk B.V., hetgeen door de Contractant wordt erkend. Dit eigendom zal Contractant tegenover eenieder die rechten op de Apparatuur wil laten gelden meteen duidelijk maken. In voorkomend geval zal Contractant 123zakelijk B.V. van aanspraken van derden terstond op de hoogte stellen. Contractant kan ten aanzien van de Apparatuur geen eigendomsrechten doen gelden en zal zich onthouden van aanspraken op fiscale faciliteiten en rechten ter zake van de Apparatuur; deze komen uitsluitend toe aan de eigenaar van de Apparatuur, in casu 123zakelijk B.V.

7. RISICO EN VERZEKERING

Contractant draagt vanaf het moment van aflevering van de Apparatuur de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de Apparatuur, door welke oorzaak dan ook, tot het moment waarop dit wederom in feitelijk bezit van 123zakelijk B.V. zal zijn gesteld. Van elk geval van beschadiging, verlies of vergaan zal de Contractant 123zakelijk B.V.  terstond in kennis stellen.

Ook indien Contractant, door welke oorzaak ook geheel of gedeeltelijk verhinderd is om van de Apparatuur gebruik te maken, blijft hij gehouden de huurpenningen gedurende de overeengekomen gehele huurperiode volledig te voldoen en is 123zakelijk B.V.  voor daaruit eventueel voor Contractant voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Contractant is niet gerechtigd om, ingeval de Apparatuur door enig toeval gedeeltelijk mocht vergaan, enige vermindering van de huurpenningen of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Contractant is verplicht voor eigen rekening als verzekeringsnemer, op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden te verzekeren en verzekerd te houden de risico’s met betrekking tot de Apparatuur, waaronder de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies, alsmede het risico van aansprakelijkheid jegens derden. Contractant zal 123zakelijk B.V. op eerste vordering daartoe een afschrift van de polis doen toekomen, terwijl Contractant voorts op eerste verzoek van 123zakelijk B.V. een bewijs van premiebetaling zal verstrekken. Contractant zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen. Ingeval van verlies van de Apparatuur, door welke oorzaak ook, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat de Apparatuur naar het oordeel van 123zakelijk B.V. dan wel de door assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zal de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zijn beëindigd en zal onverminderd de overige rechten van 123zakelijk B.V. uit de overeenkomst, Contractant aan 123zakelijk B.V. een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan:

a.         het totaal van de niet betaalde en nog te vervallen huurtermijnen die Contractant bij het voortduren van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met;

b.         de door 123zakelijk B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst aangehouden restwaarde van de Apparatuur aan het einde van de overeengekomen vaste huurperiode.

Op het totale, ingevolge het hiervoor onder a en b genoemde door Contractant aan 123zakelijk B.V. verschuldigde, bedrag zullen aan 123zakelijk B.V. eventueel uitgekeerde, op het desbetreffende evenement betrekking hebbende verzekeringspenningen in mindering worden gebracht. Indien deze meer mocht bedragen dan het door Contractant dienaangaande verschuldigde, komt het surplus toe aan Contractant. Voor zover enige door 123zakelijk B.V. ten gevolge van beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van de Apparatuur geleden schade, om welke reden dan ook niet of onvoldoende is gedekt door een daadwerkelijke uitkering van verzekeringspenningen, komt deze voor rekening van de Contractant.

8. INSTALLATIE EN ACCEPTATIE

a. Contractant zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen vóór de datum van aflevering van de Apparatuur gereed zijn. Daarnaast zorgt Contractant ervoor dat de plaats waar de Apparatuur wordt geïnstalleerd voor de installatie geschikt en toegankelijk is. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de Apparatuur, zijn van tevoren aan Contractant meegedeeld. Contractant bevestigt door ondertekening van de Overeenkomst hieromtrent door 123zakelijk B.V. te zijn ingelicht. 123zakelijk B.V. is niet aansprakelijk voor vertraging bij aflevering of installatie.

b.         Oplevering geschiedt op de dag waarop de installatie van de Apparatuur afgerond is. Contractant overtuigt zich ervan, voordat hij de oplevering aanvaardt, dat de Apparatuur volgens specificaties en schadevrij is en verklaart door ondertekening van het opleverdocument dat hij de Apparatuur heeft ontvangen en aanvaard alsmede dat de Apparatuur conform specificaties functioneert en schadevrij is.

c.         123zakelijk B.V. of een door haar ingeschakelde ter zake deskundige derde zal direct na installatie één werknemer van Contractant in het gebruik van de Apparatuur kosteloos instrueren conform de met de 123zakelijk B.V. gemaakte afspraken.

d.         Transport-, installatie-, hijs- en takelkosten zijn van toepassing bij plaatsing, verhuizing en terugname en zijn voor rekening van Contractant, die hiervoor gefactureerd wordt door 123zakelijk B.V., tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

9. ONDERHOUD EN OPHEFFINGEN VAN STORINGEN

Alvorens om service te verzoeken, dient Contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten te volgen. Contractant dient medewerking te verlenen aan het proces om telefonisch probleemanalyse te doen en de mogelijke oplossing uit te voeren voordat een technicus naar de locatie van de Apparatuur wordt gestuurd.

Ten aanzien van de Apparatuur verbindt 123zakelijk B.V. zich naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten of door derden te laten verrichten:

a.         onderhoud, hetgeen omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen ingeval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van het onderhavige apparaat noodzakelijk is. Vervanging van glasplaten en belichting is voor rekening van Contractant.

b.         het opheffen van storingen (met inachtneming van artikel 16b van deze Algemene Voorwaarden). Berichten hieromtrent worden terstond na melding in behandeling genomen.

c.         gedurende de looptijd van de Overeenkomst onderdelen in voorraad te houden;

Verder geldt ten aanzien van het onderhoud nog het navolgende:

a.         Contractant zal gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmiddelen ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen;

b.         geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht indien en zolang de Apparatuur is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, zonder goedkeuring van 123zakelijk B.V., hetgeen Contractant niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen;

c.         onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen;

d.         123zakelijk B.V. behoudt zich het recht voor de Apparatuur te vervangen voor gelijkwaardige configuratie als de performance van de Apparatuur niet kan worden gewaarborgd.

10. VERBRUIKSMATERIALEN

a. Indien de Overeenkomst is afgesloten inclusief verbruiksmaterialen (MPS-Overeenkomst) voorziet 123zakelijk B.V. Contractant van cartridges, drums, toners en developer, welke artikelen eigendom blijven van 123zakelijk B.V., zolang deze niet zijn verbruikt.

b.         Ingeval Contractant in de Apparatuur verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door 123zakelijk B.V. zijn geleverd of geadviseerd, behoudt 123zakelijk B.V.  zich het recht voor de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat de Contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan 123zakelijk B.V. voldane bedragen.

11. SOFTWARE

a.         Indien in de Apparatuur software is inbegrepen is het Contractant niet toegestaan deze software te kopiëren, te wijzigen of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. 123zakelijk B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de software.

b.         Voor de ondersteuning met netwerkkoppelingen, netwerkaanpassingen en werkzaamheden in verband met toepassingssoftware, software updates en/of upgrades, kan 123zakelijk B.V. een derde partij inschakelen.

12. VERGOEDINGEN

a.         Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Apparatuur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of van schommelingen op de financiële markt.           

b.         De overeengekomen vergoedingen zijn vermeld in de Overeenkomst en zijn exclusief btw.

c.         Werkzaamheden, verricht door 123zakelijk B.V., die niet behoren tot de in artikel 9 omschreven activiteiten, zullen aan Contractant in rekening worden gebracht tegen de volgende tarieven: voorrijkosten EUR 90,- arbeidsloon bij hardware EUR 115,- per uur, arbeidsloon bij software EUR 140,- per uur, met een minimum van 30 minuten. De hiervoor bedoelde bedragen zijn exclusief btw en exclusief onderdelen.

d.         123zakelijk B.V. behoudt zich het recht voor om één maal per jaar, al dan niet middels indexering, wijzigingen aan te brengen in de vergoedingen zoals opgenomen in de Overeenkomst. 123zakelijk B.V. zal Contractant hiervan 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt schriftelijk op de hoogte stellen.

e.         In de vermelde huurtermijn zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoals papier en nietjes niet opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst

f.          Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu of te eniger tijd worden geheven op de door Contractant verschuldigde bedragen of op de Overeenkomst en/of de Apparatuur, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van Contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

13.     MEERPRIJS

Het staat 123zakelijk B.V. vrij om separaat aan Contractant een meerprijs in rekening te brengen ten aanzien van de volgende kostenposten:

a.         de kosten van werkzaamheden ten gevolge van onoordeelkundig, ondeskundig of oneigenlijk gebruik, alsmede de kosten van het herstellen van defecten ten gevolge van bedieningsfouten, onjuist gebruik, onjuiste omgevingscondities waaronder vocht, stof of extreme trillingen, oneigenlijke voorwerpen in de Apparatuur waaronder paperclips, nietjes en dergelijke, alsmede de kosten van het herstellen van defecten ontstaan door, of het afleggen van servicebezoeken ten gevolge van, het gebruik van papiersoorten en formaten die niet overeenkomen met de specificaties van de Apparatuur;

b.         de kosten met betrekking tot ondersteuning op netwerkkoppelingen, netwerkaanpassingen en werkzaamheden in verband met toepassingssoftware, software updates en/of upgrades, dan wel conform instructie van Contractant, waarvoor een derde partij door 123zakelijk B.V. wordt ingeschakeld;

c.         overschrijding van het in de Overeenkomst opgenomen maximaal aantal tellertikken, waarbij 123zakelijk B.V. een bedrag in rekening mag brengen per overschrijdende tellertik;

d.         prijzen zijn afgegeven op basis van een marktconform 5% dekkingspercentage, tenzij anders is overeengekomen. Bij een afwijking van meer dan 10% is 123zakelijk B.V. gerechtigd de prijzen aan te passen in lijn met de afwijking;

e.         indien er een prijs per pagina is overeengekomen is het de verantwoordelijkheid van Contractant om de toner pas te vervangen bij een “waste percentage” lager dan 1%. 123zakelijk B.V. is gemachtigd om bij een hoger percentage de extra kosten in rekening te brengen; en/of

f.          indien Contractant, in strijd met artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, niet tijdig heeft zorggedragen voor de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen voor de Apparatuur. In dat geval worden alle redelijke kosten die 123zakelijk dan wel (een) door 123 zakelijk ingeschakelde derde(n) heeft moeten maken door contractant vergoed.

14. BETALING

a.         Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, factureert 123zakelijk B.V. eens per kwartaal vooraf de door de Contractant verschuldigde bedragen.  De door Contractant verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur voor die periode. Contractant verstrekt ter voldoening van deze facturen een doorlopende SEPA-machtiging aan 123zakelijk B.V.

b.         Bij overschrijding van de in artikel 14 sub a en artikel 25 sub e van deze Algemene Voorwaarden bedoelde termijn, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is Contractant over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de Contractant deze wettelijke rente verschuldigd.  Indien de Contractant in verzuim is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle voor 123zakelijk B.V. redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Contractant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de Contractant aantoont dat 123zakelijk B.V. minder schade lijdt. Indien 123zakelijk B.V. de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de Contractant gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door 123zakelijk B.V. gemaakte kosten, zoals kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten te betalen indien 123zakelijk B.V. geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

c.         Eens per kwartaal zal 123zakelijk B.V. het (eventuele) meer volume, zijnde per afdruksoort het werkelijk in die periode, op de Apparatuur, gemaakte aantal afdrukken bepalen. Indien dit aantal hoger ligt dan het overeengekomen volume per afdruksoort, dan wordt voor het hogere volume de prijs per meer afdruk per afdruksoort aan Contractant belast. Onder afdruksoort wordt verstaan zwart of kleur. Een volume op de ene afdruksoort geeft geen recht op verrekening met een andere afdruksoort. Contractant verplicht zich de tellerstanden automatisch door de Apparatuur te laten doorgeven. Contractant verleent alle benodigde medewerking tot het (doen) installeren van software, benodigd voor het automatisch uitlezen van de tellerstanden. 123zakelijk B.V. zal, indien de automatische tellerstanden uitblijven, Contractant een verzoek sturen de tellerstand per apparaat aan 123zakelijk B.V. te doen toekomen.

d.         Indien 123zakelijk B.V. de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft, zal Contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens.

15. GEBRUIK

a. Contractant zal de Apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken en beschermen tegen beschadiging. In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van 123zakelijk B.V. en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig volgen.

b.         Indien Contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door 123zakelijk B.V. zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de Apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden doorberekend aan Contractant.

c.         Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van 123zakelijk B.V. geen aangebrachte merken, (serie)nummers, opschriften verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan de (software van) Apparatuur aanbrengen.

d.         Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens 123zakelijk B.V. te worden uitgevoerd, waarbij de eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten voor rekening komen van Contractant. Verplaatsingen van de objecten naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan.

e.         Contractant mag de Apparatuur niet verhuren noch onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.

f.          Contractant staat ervoor in dat de Apparatuur op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden dat vermenging en/of natrekking zal plaatsvinden.

16. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

a.         Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123zakelijk B.V. geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een ander overdragen.

b.         Het staat 123zakelijk B.V. vrij om het onderhoud c.q. reparatie in eigen beheer uit te voeren, dan wel voor deze werkzaamheden een ter zake kundige derde(n) in te schakelen.

17. MEDEWERKING

123zakelijk B.V. heeft het recht de Apparatuur te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de Apparatuur ter inzage te verkrijgen. Contractant zal aan 123zakelijk B.V. alle medewerking en faciliteiten verlenen die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Indien door toedoen van Contractant onderhoudspersoneel en andere personen waarvan 123zakelijk B.V. zich bedient wachttijden in acht moeten nemen zullen de daaraan verbonden extra kosten aan Contractant in rekening worden gebracht. Contractant is verplicht 123zakelijk B.V. terstond te informeren bij een dreigend bodembeslag door de fiscus.

18. SCHADEVRIJWARING

123zakelijk B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van de Apparatuur. 123zakelijk B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden alsmede bij het vervangen van onderdelen. Contractant zal 123zakelijk B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden.

19. AANSPRAKELIJKHEID

a.         De aansprakelijkheid van 123zakelijk B.V. en van haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen werkende in opdracht van 123zakelijk B.V., is beperkt tot de schade wegens overlijden, wegens persoonlijk letsel en wegens materiële schade aan eigendommen van Contractant, ontstaan tijdens de uitvoering van en in verband met de volgens de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden en door schuld van personen van wie 123zakelijk B.V. zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, met een maximum van het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van 123zakelijk B.V. wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van 123zakelijk B.V. beperkt tot de som van de in de afgelopen twaalf (12) maanden voor de schadeveroorzakende gebeurtenis onder de Overeenkomst gefactureerde bedragen met een absoluut maximum van EUR 500.000 per gebeurtenis en EUR 1.000.000 per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Alle overige aansprakelijkheid, waaronder doch niet uitsluitend die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële of immateriële schade, gevolgschade, verlies van winst, verkoop, omzet, klanten, software, data, verspilling van management- of staf-tijd, en/of goodwill. is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade. Contractant vrijwaart 123zakelijk B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake, waaronder aanspraken vanwege het niet of niet voldoende door Contractant nakomen van verplichtingen jegens derden waaronder doch niet beperkt tot (overheids-) voorschriften.

b.         Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep door 123zakelijk B.V. kunnen worden gedaan dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid van 123zakelijk B.V. eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake uitkeert.

20. OVERMACHT

a.         Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Overeenkomst niet van 123zakelijk B.V. kan worden gevergd. In ieder geval doch niet uitsluitend wordt hieronder verstaan niet-levering en/of vertraagde levering aan 123zakelijk B.V. door haar leverancier(s), het door de leverancier staken van de productie van de Apparatuur c.q. het verwijderen van de Apparatuur uit het assortiment of het niet (langer) beschikbaar zijn van reserveonderdelen van het betreffende apparaat of de Apparatuur. Ingeval van overmacht zal de uitvoering van de Overeenkomst voor het desbetreffende gedeelte worden opgeschort. 123zakelijk B.V. zal Contractant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

b.         123zakelijk B.V. zal na afloop van de overmachtsperiode nagaan in welke staat de Apparatuur zich bevindt. Het nodige onderhoudswerk en de eventuele noodzakelijke herstellingen zullen dan, na bereikte overeenstemming met Contractant inzake de daaraan verbonden kosten, door 123zakelijk B.V. worden verricht, waarna uitvoering van de Overeenkomst zal worden hervat.

21. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

a.         Door het zich voordoen van één of meer van de navolgende omstandigheden dat:

•      Contractant meer dan vijf dagen in gebreke blijft met de betaling van enig door hem op grond van de Overeenkomst en of (een) ander(e) tussen 123zakelijk B.V. en Contractant gesloten Overeenkomst verschuldigd bedrag of een of meerdere andere bepalingen van de Overeenkomst niet nakomt of daarmede in strijd handelt, na ter zake in gebreke te zijn gesteld;

 • Contractant enigerlei regeling met crediteuren treft, opeisbare vorderingen van derden onbetaald laat, surséance van betaling of faillissement aanvraagt of indien het faillissement van Contractant wordt aangevraagd, dan wel bij staking van zijn bedrijfsactiviteiten;
 • Contractant voor of bij het aangaan van de Overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of enige hem bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat 123zakelijk B.V.  de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, indien zij de ware stand van zaken had gekend;
 • op het geheel of een gedeelte ’van roerende of onroerende goederen van Contractant, dan wel op de Apparatuur, waarvan Contractant op grond van de Overeenkomst het gebruik heeft, beslag wordt gelegd, dan wel de Apparatuur van overheidswege wordt gevorderd;
 • Contractant een aanmerkelijke achterstand heeft bij de afdracht van belastingen en/of premies, verschuldigd krachtens de Sociale Verzekeringswetten;
 • een voor de uitoefening van de bedrijfsvoering van Contractant noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;
 • de Apparatuur schade heeft geleden, die niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed;         
 • Contractant blijk geeft zijn statutaire zetel, ofwel de vestiging waar de Apparatuur zich bevindt buiten Nederland te willen verplaatsen of daartoe reeds is overgegaan, of (een lid van één van de organen van) Contractant ter zake van een misdrijf tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
 • Contractant een fusie of samenwerkingsverband met één of meer derden aangaat of indien zich al of niet als gevolg van een aandelenoverdracht een naar het oordeel van 123zakelijk B.V.  ingrijpende wijziging voordoet in de zeggenschap over de Contractant en/of de door hem gedreven onderneming;
 • het bedrijf van Contractant wordt ontbonden of geliquideerd of verkocht;
 • naar het oordeel van 123zakelijk B.V. omstandigheden bij Contractant intreden, welke aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren; wanneer de financiële situatie van Contractant dan wel de waarde van de door deze gestelde zekerheden in redelijkheid onvoldoende moeten worden geacht en Contractant niet bereid of onvoldoende in staat is op eerste schriftelijke verzoek van 123zakelijk B.V.  aanvullende zekerheden aan 123zakelijk B.V.  te verschaffen,

zal Contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en) en zal:

 1. de (resterende) schuld van Contractant aan 123zakelijk B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft, zal 123zakelijk B.V. in genoemde omstandigheden gerechtigd zijn, zulks geheel ter vrije keuze van 123zakelijk B.V. – en onverminderd de 123zakelijk B.V. toekomende rechten of onder instandhouding van de Overeenkomst het totaalbedrag van de nog resterende huurtermijnen te vermeerderen met de door 123zakelijk B.V. aangehouden restwaarde met vertragingsrenten, kosten enz. ineens en terstond op te vorderen;
 2. de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst door 123zakelijk B.V. ontbonden kunnen worden. Deze ontbinding treedt van rechtswege in op het tijdstip waarop daarvan door 123zakelijk B.V. schriftelijk mededeling aan Contractant wordt gedaan. Contractant is dan verplicht de Apparatuur direct ter beschikking van 123zakelijk B.V. te stellen. Contractant volmachtigt hierbij 123zakelijk B.V. tot het betreden van de kantoorruimte (voor zover noodzakelijk) en het ter plaatse innemen van de Apparatuur.

In bovenstaande gevallen zal Contractant verplicht zijn tot vergoeding van kosten, schade en vertragingsrente, welke schade van 123zakelijk B.V. in geval van ontbinding van deze Overeenkomst zich reeds nu voor alsdan voordoet.

b.         Bij wijziging van de (samenstelling van) de Apparatuur kan de Overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende apparaat of de Apparatuur tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen van de Overeenkomst ingevolge dit artikel dienen schriftelijk te geschieden en kunnen ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

22. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Wijziging in, aanvulling op, of annulering van de Overeenkomst, is slechts geldig, indien dit schriftelijk door Contractant en 123zakelijk B.V. gezamenlijk is overeengekomen. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de Overeenkomst of andere documenten, verwerking van een wijziging van adresgegevens of bankrekening van Contractant, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, betalingsherinneringen, registratie van zekerheidsrechten, berekening van afkoopsommen, en wijziging van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Indien een wijziging van de Overeenkomst op verzoek van Contractant administratieve kosten aan de zijde van 123zakelijk B.V. oplevert, worden deze kosten door Contractant vergoed. Een overzicht van deze kosten wordt op verzoek toegezonden.

23. TERUGGAVE VAN APPARATUUR

Na eindiging van de Overeenkomst zal Contractant voor eigen rekening en risico de Apparatuur onverwijld in originele, gebruiksklare staat door of een door 123zakelijk B.V. ingeschakelde derde laten ophalen . Onverminderd de overige rechten van 123zakelijk B.V. uit deze Overeenkomst is 123zakelijk B.V. altijd gerechtigd na eindiging van de Overeenkomst zonder nadere waarschuwing de Apparatuur weer in bezit te nemen en te dien einde de plaats(en) waar de objecten zich bevindt te (doen) betreden. Contractant is aansprakelijk voor alle kosten die 123zakelijk B.V. met het weer onder zich nemen van de Apparatuur zal maken. Elk recht van retentie op de Apparatuur, op grond van welke aanspraken dan ook, tegenover 123zakelijk B.V. is uitgesloten.

24. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Treden meer personen, hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon, bij de Overeenkomst als Contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst jegens 123zakelijk B.V. voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk en geldt al hetgeen in de Overeenkomst ten aanzien van Contractant is bepaald zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, ingeval meer personen bij de Overeenkomst als Contractant optreden, de Overeenkomst in verband met faillissement of surséance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de Overeenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij 123zakelijk B.V. de Overeenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden beëindigt.

25. KOOP

Indien de Overeenkomst tevens ziet op koop van Apparatuur gelden, in aanvulling op of in afwijking van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, de navolgende voorwaarden:

 1. Koop van Apparatuur geschiedt te allen tijde in combinatie met een MPS-Overeenkomst.
 2. In afwijking van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat de aangeschafte Apparatuur geleverd wordt onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat deze Apparatuur eigendom blijft van 123zakelijk B.V., totdat Contractant aan zijn betalingsverplichtingen dienaangaande heeft voldaan. Contractant is verplicht deze Apparatuur met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 123zakelijk B.V. te bewaren. Bovendien is 123zakelijk B.V. gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien Contractant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Contractant zal 123zakelijk B.V. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van deze Apparatuur en/of ter uitoefening van de rechten van 123zakelijk B.V.  Tot slot geldt dat zolang het eigendom van de aangeschafte Apparatuur nog niet op de Contractant is overgegaan, Contractant deze Apparatuur niet mag verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
 3. In aanvulling op artikel 8 sub b van deze Algemene Voorwaarden geldt dat indien de door Contractant aangeschafte Apparatuur op het moment van aflevering beschadigd is, dit door Contractant tijdens de oplevering door 123zakelijk B.V. dient te worden vermeld op het opleverdocument. In dat geval treden partijen in overleg over een passende oplossing.
 4. De in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen verplichting tot teruggave van de aangeschafte Apparatuur vervalt indien en voor zover het eigendom van deze Apparatuur rechtsgeldig op Contractant over is gegaan.
 5. 123zakelijk B.V. factureert de door Contractant aangeschafte Apparatuur na aflevering. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.
 6. Op de aangeschafte Apparatuur is geen herroepingstermijn van toepassing. Artikel 22 van deze Algemene Voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 7. In aanvulling op artikel 8 sub b van deze Algemene Voorwaarden geldt dat indien de door Contractant aangeschafte Apparatuur op het moment van aflevering beschadigd is, dit door Contractant tijdens de oplevering door 123zakelijk B.V. dient te worden gemeld op het opleverdocument. In dat geval treden partijen in overleg over een passende oplossing.

26. SLOTBEPALINGEN

a.         Ingeval van verlenging van de Overeenkomst blijven de hierop toepasselijke bepalingen onverkort van kracht.

b.         Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen schriftelijk ter kennisgeving aan 123zakelijk B.V. door te geven.

c.         Alle kosten door 123zakelijk B.V.  gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijk en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Contractant.

d.         123zakelijk B.V. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal 123zakelijk B.V. de Contractant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand gelegen zijn.

d.         Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.